Obchodní podmínky

Obchodní podmínky KARPEN PLUS s.r.o.

 

  CENOVÁ NABÍDKA:

 1. Cenové nabídky jsou pro poptávajícího zdarma.
 2. Cena dodávky a montáže střešní konstrukce je tvořena z dostupných podkladů, nezohledňuje stav na staveništi v čase montáže. Položky „doprava“ a „manipulace“ jsou proto jen orientační a odhadují možnou skutečnost. V případě špatného přístupu na staveniště, bude cena zohledněna a účtována dle skutečnosti. Např.: Elektrické vedení před stavbou neumožňující použít jeřáb.
 3. Cenová nabídka nosné konstrukce obsahuje 3D obrázek, který řeší rozsah konstrukce, venkovní tvar, podpory. Výplet vazníků je pouze ilustrace, konečná podoba diagonál se určí ve výrobní dokumentaci na základě statických výpočtů.
 4. Nabídkové výkresy a způsob řešení nosných konstrukcí navržený firmou KARPEN PLUS nesmí poptávající dále použít jako podklady k nacenění pro třetí osobu, zejména konkurenci. Jedná se o soubory .docx .dwg .dxf .pdf .jpg., které tvoří nebo doplňují nabídku firmy KARPEN PLUS. Tyto soubory jsou určeny pouze pro poptávajícího.
 5. OBJEDNÁVKA:

 6. Objednávku pro výrobu a montáž konstrukcí lze akceptovat pouze písemnou formou, e-mailem nebo podepsanou u vstupního měření na stavbě. E-mail pro doručení objednávek: info@karpen-plus.cz.
 7. Objednávku musí podepsat objednatel nebo osoba oprávněná zastupovat objednatele. V případě plné moci (PM) je potřeba tuto skutečnost doložit. Objednávky bez podpisu nejsou platné.
 8. Zrušení objednávky: doúčtují se provedené práce vč. projekce, návrhu a použitých surovin k datu zrušení objednávky.
 9. NORMY PRO VÝROBU A MONTÁŽ:

 10. Nosná konstrukce je navržená podle posledních platných předpisů, norem pro zatížení podle zadání a norem pro návrh konstrukcí dle Eurokódů.
 11. Sněhová oblast pro zatížení konstrukcí se určuje z: www.snehovamapa.cz pro konkrétní polohu stavby.
 12. Seznam norem, které KARPEN PLUS používá:
  • ČSN EN 14250 Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny
  • ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
  • ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
  • ČSN EN 1991 (všechny části) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí
  • ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
  • ČSN EN 1995-1-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
  • ČSN EN 14545 Dřevěné konstrukce – Spojovací prostředky – Požadavky
  • ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
 13. PŘEDÁNÍ DÍLA:

 14. U předání díla je nutno podepsat předávací protokol (PP), který předloží vedoucí montáže nebo zástupce firmy KARPEN PLUS s.r.o.
 15. U dodávky konstrukce bez montáže je nutno podepsat dodací list (DL), který předloží zástupce firmy KARPEN PLUS nebo určený dopravce.
 16. PP i DL slouží jako podklad k začátku plynutí záruční lhůty min. 60 měsíců max. 120 měsíců.
 17. Pokud objednatel nemá v čase předání díla na stavbě svého zástupce, musí zajistit potvrzení PP nebo DL v co nejkratší době, k doručení může použít e-mail, poštu, osobní předání.
 18. Vyhýbání se přejímacímu řízení nebo jiná neúčast a obstrukce u potvrzení PP nebo DL po dobu delší než tři dny od výzvy zhotovitele, bude vést k předání automaticky bez připomínek ze strany objednatele.
 19. PLATBY:

 20. Splatnost faktur je domlouvána individuálně dle zakázek a potřeb objednatele.
 21. Faktury po splatnosti 10 dní jsou řešeny upozorněním formou e-mailu, který je zdarma. Faktury po splatnosti 30 dní jsou řešeny AK, která účtuje řešení pohledávek dle vlastních sazeb. Navíc jsou doúčtovány úroky z prodlení za každý den po splatnosti ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH.
 22. Záloha vyplacená po podepsání objednávky je nevratná (č. 7).
 23. ARCHIV:

 24. Každá konstrukce vyrobená firmou KARPEN PLUS je v archívu firmy uložena v digitální podobě po dobu záruky (č. 13). Záznam obsahuje statický výpočet, schéma osazení, příslušenství ve formě e-mailu, zpráv, předání.
 25. Zpětný propočet konstrukce v čase užívání z důvodů nového zatížení vazníků (např. solární panely, fotovoltaické panely, revizní lávka) je zpoplatněn paušálem 500,-Kč bez DPH za každý případ.
 26. PROJEKT STŘECHY - TYP GREIM:

 27. Projekt nosné konstrukce střechy pro potřeby stavebního povolení lze zpracovávat ve verzích:
  • Tvar vazníků v .dwg, .dxf, .pdf, základní půdorys - služba je digitální formou zdarma.
  • Tvar vazníků, půdorys, statický výpočet, technická zpráva - služba digitální formou 400,-Kč/hodinu bez DPH bez aut. razítka
  • Tvar vazníků, půdorys, statický výpočet, technická zpráva vše tištěné vč. autorizačního razítka pro statiku a dynamiku staveb: sazba dle rozsahu 500,-Kč/hodinu bez DPH + 3000Kč bez DPH jedno parè, každé další za 900,-Kč bez DPH
 28. REKLAMACE A ZÁRUKY:

 29. . Záruční lhůta plyne, pokud je zajištěn suchý a odvětraný střešní prostor, plně funkční krytina, klempířské prvky a správně provedena tepelná izolace.
 30. Záruční lhůta zaniká, pokud třetí osoba zasahuje do nosné konstrukce střechy a dále ji upravuje bez vědomí výrobce vazníků. Např.: vyřezání nosných diagonál vazníků z důvodů zvětšení půdního prostoru, nebo uvolnění místa například pro klimatizaci.
 31. Žádná reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktur.
 32. Na vyřízení reklamace máme 30 dní, pokud je reklamace neoprávněná budeme fakturovat objednateli standardní hodinovou sazbu statika vč. výjezdu 800,-Kč bez DPH / hod.
 33. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

 34. Neupravené otázky v těchto podmínkách se řídí Občanským zákoníkem, příp. dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky (rozhodné právo).
 35. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 16. 11. 2015
PDF

 

Napište nám

info@karpen-plus.cz

Zde jsme vyráběli příhradové vazníky. Nová výrobna se nachází v Hrušovanech nad Jevišovkou

Zavolejte nám

(+420) 724 372 776

KARPEN PLUS s.r.o.

Hrušovanská 372
671 68 Hrabětice
ukázat na mapě Shopix